OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o ochrane súkromia internetových stránok obce Širákov

Obec Širákov (ďalej „Prevádzkovateľ“) zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje iba v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a nebude tieto predpisy obchádzať.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Prevádzkovateľ zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva a  bude spracúvať osobné údaje v súlade s právami dotknutej osoby.